Övervikt och cancer – hur kopplas de samman?

Cancerfonden har släppt sin årliga rapport där övervikt och brist på fysisk aktivitet lyfts som stora bidragande faktorer till utveckling av cancer.


Hur kan vi förhindra ökad cancerutveckling till följd av övervikt?

Idag lider mer än hälften av Sveriges vuxna av övervikt eller fetma och ungefär 4 procent av all cancer är kopplat till just övervikt. För att förhindra en ökad cancerutveckling, så måste mer fokus läggas på folkhälsan. Just nu kopplas 13 olika cancersjukdomar till övervikt, som bröstcancer, prostatacancer och tjocktarmscancer. För närvarande är rökning den största bakomliggande orsaken för cancer, men när övervikt och fetma ökar så kan de bli den största påverkbara riskfaktorerna bakom cancer. Ökade antal cancerfall leder till allvarligt lidande för de påverkade patienterna med anhöriga och självklart höga kostnader för samhället. 

Hur kan vi bekämpa övervikt och fetma?

Det viktigaste är att upprätthålla en aktiv livsstil med goda levnadsvanor. Goda levnadsvanor skyddar inte bara mot cancer, men även diabetes typ-2 och hjärt- och kärlsjukdomar. Därför krävs stora satsningar från den offentliga sektorn för att hjälpa människor att fokusera på mer hälsosamma livsval. 

Stat, regioner och kommuner investerar 1400 miljarder kronor per år i fyra olika områden som kan påverka folkhälsan: hälsobeteende, klinisk vård, socioekonomi och fysisk miljö. Främst går pengarna till att utjämna socioekonomiska skillnader, genom att fördela resurser mellan rika och fattiga kommuner. Sedan prioriteras klinisk vård som främst utgörs av sjukvårdskostnad från de olika regionerna. Den tredje monetära prioriteringen används för den fysiska miljön. En väldigt liten del, bara 1 procent, avsätts för att påverka hälsobeteende genom informationskampanjer, rådgivning, lagstiftning och forskning. Eftersom satsningar på hälsobeteendet är en långsiktig investering som på sikt kan leda till uteblivna cancerfall och andra sjukdomar som hjärtinfarkt, uteblir det kortsiktiga vinstintresset. Därför är det viktigt att satsa på: 

Kost – mer hälsosamma kostvanor

I Sverige äter vi för mycket socker, salt, processad mat och rött kött, medan intaget av frukt, grönsaker, baljväxter och fullkorn är för litet. Högre skatt på drycker som läsk och saft samt en reducering av pris på frukt och grönt skulle kunna gynna folkhälsan. Flera länder har infört ovannämnda prisförändringar och sett positiva förändringar.  

Fysisk aktivitet – mer motion

Tillsammans med hälsosamma kostvanor, så är fysisk aktivitet viktigt för att stoppa den utspridda övervikten. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar 150 minuter medelintensiv aktivitet och 2-3 muskelstärkande pass per vecka.

Allmänheten måste förstå att fysisk aktivitet krävs för att minska cancerrisken. Även yngre barn måste röra sig mer, då träningsvanor ofta grundläggs i tidig ålder. Här finns en socioekonomisk skillnad, där barn från familjer med hög inkomst rör sig mer än barn från familjer med låg inkomst. Det är därför viktigt att ha skolidrott för att försöka uppmuntra barn till att röra sig. I samhället är det viktigt att kunna uppmuntra fysisk aktivitet, såsom att gång eller cykling. Även arbetsgivare måste erbjuda möjligheter till mer aktivitet under arbetsdagen. 

Socioekonomisk status – mer jämlik hälsa

Alla offentliga inrättningar måste jobba mot att skapa ett så rättvist samhälle som möjligt. Detta har hitintills inte inträffat, då människor i socioekonomiska grupper med låg status har sämre hälsa och kortare liv än de med högre socioekonomisk status. Det har även visat sig att faktorer som rökning, brist på fysisk aktivitet samt konsumtion av läsk och ohälsosam mat, är mycket mer vanligt i grupper med låg socioekonomisk status. För att ändra människors ohälsa så måste samhället fokusera på socioekonomiskt svaga grupper och lyfta dem.

Varför leder ökade fettdepåer till cancer?

Det är inte helt klarlagt varför fett orsakar cancer. I kroppen så lagrar fett energi och skickar ut signaler till resten av kroppen för att påverka celltillväxt, kemiska reaktioner i celler och kroppens reproduktionscykel. Därför är fett ett aktivt ämne som inte bör ökas i kroppen. Om kroppen innehåller för mycket fett så påverkas tillväxthormoner som insulin, vilket driver på celldelningen vilket kan leda till cancerutveckling. Fett leder också till ökad risk för inflammation, då specialiserade immunceller försöker ta bort döende eller döda fettceller. Inflammation kan också driva på celldelningen och därmed också leda till cancer. Efter klimakteriet, kan östrogen från fettceller driva celler i bröst och livmoder att dela sig snabbare, vilket i sin tur ökar risken för felaktigheter och cancer. Bröst- och livmodercancer är två cancerformer som är starkt länkade till övervikt. Det är även tydligt att ju mer vikt man lägger på sig desto högre är risken att få cancer.   

Hela rapporten kan läsas här:

https://static-files.cancerfonden.se/cancerfondsrapporten-2019-prevention.pdf