Ett blodtest kan upptäcka 8 cancerformer

Inom snar framtid ska ett enkelt blodprov kunna användas för screening av åtta olika cancerformer med tidig upptäckt som resultat. Det menar forskare bakom det nya, uppmärksammade blodtestet.


Så fungerar blodprovet

Testet heter CancerSEEK och undersöker, med hjälp av ett blodprov, förekomsten av åtta olika cancerproteiner och 16 cancerspecifika genmutationer.

Både proteiner och DNA från tumörer kan sippra ut i blodet och utnyttjas i detta test som så kallade biomarkörer. Med hjälp av dessa noggrant utvalda markörer kan testet upptäcka åtta olika cancerformer: bröst-, lung-, tjocktarms-, äggstocks-, lever-, mage-, bukspottskörtel- och strupcancer och ge en indikation på var de sitter.

– Kombinationen av utvalda biomarkörer för tidig upptäckt har potential att ändra sättet vi screenar för cancer och det är baserat på samma logik som att använda en kombination av läkemedel för att behandla cancer, säger Nickolas Papadopoulos, ansvarig forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Forskarnas förhoppning är att priset för testet kommer ligga på omkring 500 USD (omkring 4 000 SEK), ett pris som går att jämföra med utredning för en enskild cancerform.

Håller det måttet?

I studien, som nu publiceras i tidskriften Science, testades 1005 cancerpatienter med hjälp av CancerSEEK. Resultaten visar att testet har en känslighet (hur väl den upptäcker cancer) på ungefär 70 procent. Känsligheten varierade däremot stort mellan olika cancerformer, mellan 33 och 98 procent.

Resultaten visar även att testet har 99 procent specificitet, vilket innebär att risken för falsk-positiva resultat är väldigt låg. Med andra ord, om testet lyckas hitta spår av cancer är det med stor säkerhet ett korrekt resultat.

Ett problem med studien är dock att de patienter som undersökts redan har en cancerdiagnos, mellan stadie I till III. Om testet ska användas för screeningverksamhet, för att upptäcka cancer i ett tidigt stadie innan patienten visar symptom, är det osäkert om testets känslighet är tillräcklig.

Studien är tillgänglig att läsa online här.