Cancerdrabbad – vad händer med ekonomin?

Att få cancer drabbar alla aspekter i ditt liv. Utöver den fysiska och psykiska kampen, så krävs även mer praktiskt stöd där ekonomin är en stor faktor. Här kan du läsa om olika typer av ekonomisk hjälp som kan ges vid cancer.


I följande artikel beskriver vi olika typer av stöd som underlättar din ekonomiska situation om du drabbats av cancer.

Parkeringstillstånd

Ett parkeringstillstånd kan du få för att exempelvis parkera närmre ditt boende eller arbete. Detta tillstånd får du från Försäkringskassan när du har svårt att röra dig obehindrat. Båda vuxna och barn kan även få bilstöd om de lider av långvarig funktionsnedsättning. Bilstöd kan bidra med pengar till bland annat att ta körkort, anpassa en bil som du redan äger eller stöd för att köpa en ny bil.

Färdtjänst

Det är kommunen som står för färdtjänst. För att beviljas färdtjänst så krävs det att patienten har en funktionsnedsättning som varar i minst tre månader, enligt läkarintyg. Färdtjänstlagen har befogenhet att avgöra vem som har rätt till färdtjänst. Beslutet styr över hur länge du ska ha färdtjänst och hur många resor du får göra. När du väl fått ett färdtjänsttillstånd, så kontaktas entreprenörer som driver beställningen av bilarna och utför transporterna. Hur mycket du behöver betala för detta varierar beroende på var i landet du bor. Ledsagare eller medresande kan även tillåtas. Ibland måste man dela färdtjänst med andra och om du har en tid att passa kan det vara viktigt att räkna in den extra tid det tar.

Personlig assistans

Om du har cancer som ger dig bestående funktionsnedsättningar där du får svårt att sköta basala uppgifter som att klä på dig, röra dig, laga mat eller svårigheter att kommunicera, så omfattas du av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Kommunen bedömer då vilken stödinsats som krävs för dig, vilket också kan variera beroende på var du är i din sjukdom. Här kan patienten ha inflytande kring insatsens utformande. LSS kan exempelvis hjälpa med personlig assistans, anordna en kontaktperson, korttidsvistelse utanför hemmet, finna anpassade boende och daglig verksamhet för personer som saknar arbete eller inte utbildar sig.     

Tandvård

Cancer som påverkar din munhälsa eller som ger en funktionsnedsättning där du inte längre kan sköta din tandvård kan leda till ett särskilt tandvårdsbidrag. Det här bidraget innebär att kostnaden blir den samma som vid vanlig vård. 

Försäkringskassan    

Sjukpenning och sjukersättning

Din arbetsgivare betalar ut sjuklön de första 14 dagarna som du är sjuk. Efter det får du ansöka själv efter sjukpenning via Försäkringskassan. Sjukersättning kan du få om du har fyllt 30 år men inte ännu 65 år. Denna ersättning ges om du troligtvis inte kommer att kunna arbeta heltid igen. Olika praxis gäller beroende på vad du har för typ av anställningsbakgrund.

Du som inte är anställd men har egen firma, är delägare i handelsbolag, arbetslös, är ledig med föräldrapenning eller graviditetspenning ska vända dig till Försäkringskassan första dagen du är sjuk.

Övrig ersättning

Du kan även få förebyggande sjukpenning, aktivitetsersättning eller handikappersättning. Om du ska delta i medicinsk behandling eller rehabilitering kan du få förebyggande sjukpenning. Har du ännu inte fyllt 30 år så kan du få aktivitetsersättning om du inte kan arbeta heltid under minst ett år. En handikappersättning ges om du får merkostnader till följd av din funktionsnedsättning. Du kan även få bostadstillägg vid cancer. Din arbetsgivare kan få ett särskilt högriskskydd om du är sjukskriven länge. 

Har du ett sjukt barn och måste avstå från arbete kan du få tillfällig föräldrarpenning.

Närståendepenning ges till den personen som vårdar en närstående person i perioder vid väldigt allvarligt cancersjukdom.

Banken

Du kan fråga banken om du kan ta ett lån eller lägga om lånen om det skulle behövas. Du kanske behöver pausa amorteringen eller avbetalning av skulder under en period. Prata med din bank om det går att få ner månadskostnaden.

Kronofogden

Är du skuldsatt och har svårt att betala tillbaka skulden på grund av en cancersjukdom kan du vända dig till Kronofogden. De kan ge dig tips och råd om hur du kan hantera situationen. Du kan ansöka om skuldsanering för att delvis eller helt bli av med skulden.

Hjälp med att ta hand om ekonomin

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan du behöva hjälp med att ta hand om din ekonomi. En god man  kan hjälpa dig att hålla reda på och betala räkningar. Vänd dig till kommunen om du behöver en god man. Har du större behov kan tingsrätten utse en förvaltare som sköter din ekonomi.

Fonder

Trots att ovannämnda ekonomiska stöd kan hjälpa en patient, så är ersättningen ofta relativt låg – speciellt om sjukdomen är långvarig. Därför krävs ofta mer stöttning. Extra ersättning kan fås från olika stipendium eller fonder, exempelvis: Cancerhjälpen, Cancer- och allergifonden och Ung Cancer.

För att få mer information kan du klicka på de inlagda länkarna, läsa på Försäkringskassans hemsida, ta kontakt med kommunen eller prata med en kurator. Din arbetsgivare ska upprätta en rehabiliteringsplan om du varit sjukskriven en längre tid. Om du saknar inkomst eller har en låg inkomst kan du få ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag.