8 myter om cancer

Populära myter om cancer kan verka rimliga, även om vetenskapen säger något annat. Men felaktiga idéer om cancer kan skapa oro och förvärra situationen för cancerpatienter. Vi går igenom åtta vanliga myter om cancer.

Ung kvinna använder mobilen


1. Cancer är en dödsdom

Cancer är en komplex sjukdom men är idag inte en dödsdom längre. Under de senaste decennierna har överlevnaden i cancer ökat markant. På 80-talet överlevde 45-46 % efter tio år. Idag är denna siffra 69 % i Sverige. Siffrorna kan dock skilja sig mellan de olika cancerformerna. Prostatacancer och bröstcancer, som är de vanligaste formerna, överlever 88 respektive 86 % efter tio år.

När forskare förstår cancer bättre och utvecklar förbättrade behandlingar återhämtar sig fler från cancer, och det blir lättare att leva med cancer.

2. Cancer är smittsamt

Att cancer skulle vara smittsamt är en myt. En cancersjuk person kan inte sprida den till andra.

Vissa sexuellt överförbara sjukdomar, inklusive Humant Papillomvirus (HPV) samt Hepatit B och C kan dock orsaka cancer i livmoderhalsen respektive levern. Viktigt att poängtera är att dessa fall orsakar ett smittoämne cancern men cancern i sig är inte smittsam.

3. Mobiltelefoner orsakar cancer

Hittills finns det inga bevis för att mobiltelefoner orsakar cancer.

Exponering för joniserande strålning som röntgenstrålar ökar visserligen risken för cancer. Men mobiltelefoner sänder ut radiovågor som är icke-joniserande. Radiovågorna som mobiltelefoner sänder ut absorberas av kroppen men är inte skadliga för oss.

4. Kraftledningar orsakar cancer

Detta är också en myt om cancer. Precis som med mobiltelefoner de extremt lågfrekventa (ELF) magnetfälten som produceras av kraftledningar icke-joniserande och orsakar därför inte cancer.

Värt att poängtera är att American Cancer Society menar att det finns vissa studier som pekar på att det finns en liten riskökning för leukemi bland barn som bor nära kraftledningar. Orsakerna till detta är dock fortfarande okända.

5. Sötningsmedel orsakar cancer

Hittills finns det inga bra bevis för att konstgjorda sötningsmedel ökar risken för att utveckla cancer.

En studie som undersökte aspartam och cancer fann inga kopplingar mellan konsumtion av aspartam och lymfom, leukemi eller hjärncancer. Studien omfattande mer än en halv miljon deltagare.

6. Kirurgi gör att cancer sprids

Detta är bara en delvis myt. Det är sant att canceroperationer kan göra att cancern sprider sig. De tekniska framstegen som har gjorts har hjälpt till att göra denna risk mycket låg.

En relaterad myt om cancer indikerar att en tumör kommer att växa snabbare eller spridas till andra delar av kroppen när den exponeras för luften. Detta är inte sant.

7. Naturläkemedel kan bota cancer

Det finns inga vetenskapliga belägg för att naturläkemedel kan bota eller ens behandla cancer

Med det sagt finner vissa människor att alternativmedicin som akupunktur, meditation och yoga hjälper till med den psykologiska stressen i samband med cancer och några av biverkningarna av cancerbehandling.

8. Cancer är ärftligt

Cancer är en genetisk sjukdom, men det innebär inte att den alltid är ärftlig. Uppskattningsvis beror 5-10% av cancerfallen på mutationer som ärvts från ena eller båda föräldrar.

Eftersom människor är mer benägna att utveckla cancer när de åldras och människor idag lever längre än tidigare är det inte ovanligt att människor har släktingar som drabbas av cancer. Detta kan bidra till att förklara varför denna myt består.