Myc främjar tillväxt av cancerceller

Myc upptäcktes redan 1979 och är en onkogen som normalt sett har viktiga funktioner kring celltillväxt men som vid förändring kan leda till cancer. Idag känner vi till ungefär 100 olika onkogener som kan ge upphov till cancer. Många onkogener fungerar som signalmolekyler, receptorer på cellens yta eller protein som direkt aktiverar andra gener.


c-Myc binder till DNA

En onkogen är en normal gen som via förändringar driver på cancerutveckling. Hur utvecklas en normal gen till en cancerpådrivande onkogen? Detta kan ske på olika sätt, bland annat genom förändringar i den genetiska koden eller förflyttning av onkogenen till ett aktivt genområde som driver på dess uttryck.   

Vad är Myc?

Myc är ett samlingsnamn för flera olika protein som alla kodas av en specifik onkogen. Generna sitter på olika kromosomer och proteinerna som de ger upphov till är snarlika. Hos människor finns det tre olika Myc-onkogener: c-Myc, N-Myc och L-Myc. Just c-Myc kallas ibland bara för Myc, eftersom genen upptäcktes först och mycket forskning har bedrivits på just c-Myc. Myc är förändrad i många olika cancersjukdomar som bröstcancer, kolorektalcancer, bukspottkörtelcancer och magcancer. L-Myc är ofta uttryckt i höga nivåer hos patienter med lungcancer, medan N-Myc främst uttrycks högt vid barncancerformen neuroblastom.

Mer bakgrund

Så hur upptäcktes genfamiljen Myc hos människor? Ett känt cancerpådrivande virus som drabbade fåglar kallat Myelocytomatosis (Myc) visade sig ha liknande sekvens som en mänsklig gen vilken döptes till c-Myc (cellulärt Myc). Hos människor visade det sig att c-Myc var uttryckt i höga nivåer i cancervävnad. Senare identifierades även N-Myc och L-Myc som familjemedlemmar.

Det mest kända cancerfallet kring c-Myc är Burkitts lymfom, ett högmalignt lymfom med snabb celltillväxt där c-Myc uttrycks högt och driver på celldelningen.

Celltillväxt

Onkogener är kända för att driva på cancercelltillväxt, men hur fungerar det? Myc är en så kallad transkriptionsfaktor, vilket innebär att den direkt aktiverar andra gener som i sig ger celltillväxt, förhindrar celldöd eller påverkar metabolism för att tillgodose cancercellers ökade energibehov. Ungefär 10-15 procent av alla mänskliga gener kontrolleras av Myc. Myc är påslagen i ungefär 50 procent av alla cancersjukdomar och främst vid aggressiv cancer. 

Kan vi blockera Myc?

Med tanke på att Myc-generna är uppreglerade i många aggressiva cancersjukdomar, så har det länge setts som ett attraktivt mål för cancerbehandling. Men efter mer än 40 års forskning så ses Myc som ”undruggable”, vilket innebär att Myc inte kan hämmas via små molekyler eller andra typer av läkemedel såsom antikroppar. Detta beror bland annat på att Myc har många viktiga funktioner för normala fysiologiska processer och att Myc saknar effektiva inbindningsytor för hämmare. Det är därför viktigt att hitta Myc-proteinernas svaghet på andra sätt, vilket exempelvis har gjorts genom att rikta hämmare mot essentiella interaktionspartners. Forskare fokuserar nu på andra proteiner som är nödvändiga för Myc-proteinets stabilitet och funktion, vilket har gett lovande resultat i cellodlingar. Men det krävs mer tid innan vi kan stoppa de cancerpådrivande funktionerna som högt Myc-uttryck ger.