Vård i livets slutskede

När en patient med cancer inte kan få ytterligare behandling beskrivs sjukdomen som obotlig. Då kan palliativ vård eller ett hospice vara alternativ för att lindra och sköta en döende patient.


Palliativ vård sker i slutet av en patients liv, där den botande medicinska behandlingen har upphört att fungera. Den palliativa vården ska lindra de biverkningar som patienten upplever, till exempel fysisk smärta och allvarliga psykiska problem.  

Vad innefattar palliativ vård?

Palliativ vård innefattar alla typer av behandlingar och stöd som leder till att du ska kunna upprätthålla ett betydelsefullt liv trots långt gången cancersjukdom. Några exempel på hjälp följer:

 • Lindring av illamående, smärta och trötthet
 • Hantera stark ångest samt tankar kring liv och död
 • Stöd och råd kring ekonomin eller familjen
 • Hjälpmedel i vardagen, såsom hemtjänst

Även närstående kan få hjälp vid palliativ vård. 

När ges palliativ vård?

Obotlig cancer är den vanligaste sjukdomen där patienter får palliativ vård. Vården kan påbörjas vid diagnos, om det redan då står klart att du har obotlig cancer. Då kan palliativ vård kombineras med cancerbehandling och livet kan fortgå i månader eller år. 

Vanligtvis ges palliativ vård när din vanliga medicinering slutat verka eller om du känner att du inte längre vill behandlas. Hur mycket palliativ vård som krävs är olika, i början räcker det kanske med vårdkontakt i viss omfattning medan längre fram i sjukdomen kommer vården att krävas relativt kontinuerligt. 

Hur är måendet då palliativ vård krävs? 

Hur en person mår när de behandlas är högst personligt och kan även variera periodvis. Vid lindriga symptom, kan den palliativa vården användas vid tillfälliga besvär som smärta eller vid andfåddhet. En dietist kan exempelvis ge näringsdrycker eller -dropp så att behandlingarna fungerar optimalt. Om möjligt är det viktigt att hålla sig fysiskt aktiv för att lindra trötthet och ångest. Då kan en fysioterapeut hjälpa dig.    

I slutet av den palliativa vården så handlar det mest om att lindra symptom. Det kan då handla om dagar, veckor eller månader. Olika typer av medicinering som tidigare tagits kan avslutas för att må bättre, exempelvis blodtrycksmediciner. Slutskedet av en cancersjukdom leder till smärta, illamående, andfåddhet, minskad aptit samt oro och trötthet. Det finns behandlingar som kan göra dig praktiskt taget symptomfri, även om tröttheten är svårbehandlad.

Den allra sista tiden i livet brukar patienter uppleva trötthet, sänkt medvetande eller medvetslöshet. Vid sänkt medvetande känns inga symptom. 

Var ges palliativ behandling?

Detta beror på patientens allmänna mående och vad som går att arrangera. Behoven utökas ofta när sjukdomen intensifieras. 

Palliativ vård kan fås:

 • Hemma
 • På hospice eller annan vårdavdelning
 • Omsorgsboende
 • Sjukhus

Vilka utför behandlingen?

 • Läkare 
 • Sjuksköterskor
 • Undersköterskor
 • Arbetsterapeut
 • Fysioterapeut
 • Dietist
 • Kurator
 • Logoped
 • Sjukhuspräst

Detta är en otroligt påfrestande tid i patientens och de anhörigas liv, så kom ihåg att ta all hjälp som krävs.

Vill du ha svar?

Vi på Cancer.se ger inga medicinska råd. Behöver ni svar rekommenderar vi er att vända er till sjukvårdsupplysningen eller er vårdgivare för rådgivning.