Förbättra cancerdiagnoser med AI

Antalet cancerfall ökar stadigt i Sverige. Då vården har knappa resurser är det svårt att hantera alla patienter. Här kan artificiell intelligens, AI, hjälpa genom att assistera läkare med att ställa diagnos av olika cancersjukdomar.

Sofia Henriksson, Doktor i medicinsk vetenskap
Senast uppdaterad 2 december 2019

Idag ökar antalen cancerfall i Sverige samt i resterande världen. Cancerfonden har beräknat att andelen patienter som drabbas av cancer kommer att ha fördubblats år 2040, vilket innebär en stor kostnad och kräver omfattande kompetens inom vården. Idag saknar vården tillräckligt många patologer, vilka är läkare anställda för att analysera vävnadsprov för att sedan kunna ge en korrekt diagnos. Då vi har en brist på läkare som granskar potentiell cancervävnad så får patienterna vänta längre på provsvar och risken för feldiagnoser ökar dessutom. Det är otroligt viktigt att kunna förbättra cancerdiagnostiken eftersom det handlar om liv och död. 

Artificiell intelligens inom cancer

Inom vården så har artificiell intelligens, AI, börjat användas för att förbättra cancerdiagnostik. Metoden har använts för att bland annat analysera potentiell bröstcancervävnad, livmoderhalscancer och prostatacancer. När AI används som ett diagnostiskt verktyg så har stora mängder bilddata med känd cancerdiagnos blivit inmatad. Då kan AI tränas upp till en effektiv medhjälpare när patologer ska ställa diagnos, vilket också haft sin grund i utvecklingen av mer kraftfulla datorer som kan analysera den ökande och i högre grad åtkomliga datan.

Vid bröstcancer så har AI använts för att identifiera bröstcancer som metastaserat till lymfkörtlarna. I studien jämfördes elva patologer med AI och det visade sig att AI identifierade metastaser mer skickligt än just patologerna. Dock användes en tidsbegränsning där 129 vävnadsprov skulle analyseras under två timmar, men när patologerna fick arbeta utan tidspress så var det ingen skillnad i effektivitet jämfört med AI. En studie kring livmoderhalscancer utfördes på prov från Costa Rica där de använder utspädd ättiksyra för att analysera just cellförändringar. Fler än 9000 prov granskades och även i detta fall visades det att AI kunde identifiera fler cancerfall än läkarna. Metoden som utgår från ättiksyra används i länder som inte har en specialiserad sjukvård och skulle därför kunna ge mer vårdtid till patienten som annars skulle läggas på vävnadsanalys.

Vid prostatacancer kan AI också användas som stöd, både vid diagnostik och gradering av cancerformen. AI planeras att sättas in i kliniken redan i början av 2020, enligt Lars Egevad, professor i patologi på Karolinska Institutet. Tanken är att AI ska kunna exkludera de biopsier som inte visar tecken på cancer, för att frigöra tid för patologerna att studera de prostatacancerprov som kräver mer noggrann analys.        

Hur kommer AI att användas?

Det är därför troligt att AI kommer att revolutionera diagnostiseringen av cancer via produktiv bildanalys och ge patologerna mer tid åt fallen som kräver mer tid vid mikroskopet. Då AI kan analysera mängder av data så är det ett viktigt redskap både vid diagnostisering och uppföljning efter behandling, vilket kommer att leda till mer vårdtid för patienterna, minska vårdköer och därmed ge lägre vårdkostnader.