✕ Stäng

Immunterapi

Immunterapi mot cancer, där immunförsvaret aktiveras för att bekämpa tumörer, utsågs 2013 till årets vetenskapliga genombrott av tidskriften Science. Sedan dess har forskningen tagit stora steg framåt, och idag är allt fler hoppfulla om att immunterapi i framtiden kommer bli en hörnsten i behandlingen av en lång rad cancersjukdomar.

Tobias Berg  28 januari 2013

Så fungerar immunterapi

Biologisk terapi

Biologisk terapi är fortfarande under utveckling. Men forskningen går hela tiden framåt.

Idén om att utnyttja immunförsvaret för att bekämpa cancerceller har funnits länge, men har visat sig svår att genomföra. Människans immunförsvar är nämligen väldigt effektivt när det gäller att angripa främmande inkräktare, som bakterier och virus. Men eftersom tumörer består av kroppens egna celler, har immunförsvaret svårare att identifiera dessa som farliga. Dessutom använder cancercellerna flera olika strategier som gör det svårt för immunförsvaret att uppfatta dem som skadade, vilket ytterligare försvårar immunförsvarets uppgift.

Att hitta metoder som underlättar för immunförsvaret att identifiera och attackera cancerceller har därför varit kärnan inom immunterapiforskningen.

Olika metoder

På senare år har den ökade förståelsen för hur immunförsvaret fungerar inneburit stora framsteg när det gäller att manipulera immunförsvaret för att få det att angripa cancerceller.

Ett av problemen man tacklat är immunförsvarets bromsmekanismer, som hindrar det från att angripa kroppens egna celler. Dessa bromsmekanismer finns till för att skydda kroppen men innebär också att immunförsvaret blir sämre på att döda cancerceller. Med så kallad checkpoint-terapi kan man idag häva bromsmekanismerna genom att introducera antikroppar riktade mot bromsmolekylerna. På så vis får immunförsvaret lättare att identifiera och angripa cancerceller.

En annan metod som visat sig lovande är cellterapi. Denna metod bygger på att man ur själva tumören hämtar T-celler, som har till uppgift att känna igen de sjuka tumörcellerna. I ett laboratorium odlar man sedan dessa celler så att man kan injicera flera miljarder T-celler tillbaka in i patienten, tillsammans med en tillväxtfaktor. De nya T-cellerna kan sedan effektivt känna igen och angripa tumören.

En tredje metod, kallad antikroppsterapi, påminner till stor del om cellterapi men utnyttjar en annan del av immunförsvaret. I kroppen finns ett stort antal olika antikroppar. Varje typ av antikropp har till uppgift att upptäcka specifika inkräktare eller skadade celler så att immunförsvaret kan angripa dessa. Genom att hitta den antikropp som reagerar på patientens cancerceller kan man hjälpa immunförsvaret. Detta görs genom att framställa stora mängder av denna antikropp och injicera dem i patienten.

Hoppingivande resultat

Förhoppningarna för immunterapi är höga, och redan idag används immunterapi som en behandlingsform för vissa cancersjukdomar. Forskarna är dock överens om att immunterapi inte ska betraktas som en mirakelmedicin som ensamt kan bota alla cancerformer. Istället ska immunterapi ses som ett komplement till kirurgi, strålbehandling och cytostatika som tillsammans bekämpar cancern.

En av de cancerformer där immunterapi visat de bästa resultaten är hudcancer. Av de som lider av spridd malignt melanom lever 24 procent efter två års behandling med immunterapi, vilket är dubbelt så många som vid traditionell behandling. Dock kvarstår mycket forskning för att förstå varför inte alla patienter ser effekter av immunterapin.

Idag behandlas även bröstcancer och blodcancer med immunterapi och det forskas runt om i världen på immunterapi-behandlingar för njurcancer, prostatacancer, urinblåsecancer, lungcancer och tarmcancer.

Bara under det senaste året har också stora framsteg kunnat visas upp. På den stora
onkologi-kongressen, Asco, som hölls i Chicago i maj 2015, presenterades bland annat resultaten från nya studier kring checkpoint-terapier. Studierna kunde visa på positiva resultat vid levercancer samt huvud- och halscancer. Av de patienter med avancerad levercancer som deltagit i studien med checkpoint-terapi, levde 62 procent efter ett år. Motsvarande siffra vid behandling med ”traditionella” läkemedel brukar ligga på runt 30 procent.

Forskningsresultaten skapar hopp om nya behandlingsformer för tumörer och cancerformer som tidigare inte gått att behandla. Samtidigt finns det mycket forskning kvar att göra för att förstå hur immunförsvaret kan aktiveras mot olika cancerceller och vilka typer av biverkningar som kan uppstå till följd av behandlingen.

Vill du ha svar?

Använd gärna kommentarsfältet för att kommentera artikeln. Vi på Cancer.se kan dock inte ge några medicinska råd. Behöver ni svar rekommenderar vi er att vända er till sjukvårdsupplysningen för rådgivning.