Angiogenes – nya blodkärl bildas

Angiogenes är processen där nya blodkärl bildas från redan existerande blodkärl. Ordet angiogenes är ursprungligen ett grekiskt ord där angeion betyder blodkärl och genesis betyder födelse. Angiogenes är en mycket viktig process där nybildning av blodkärl sker vid exempelvis träning, sårläkning, fostertillväxt, under menstruationen samt vid sjukdomar som cancer.


Bakgrund

Angiogenes är en process där nya blodkärl bildas från redan existerande blodkärl. Ordet angiogenes myntades av den brittiske kirurgen John Hunter redan 1787, då han upptäckte nya blodkärl som stöttade tillväxten av horn på dovhjort. Den amerikanske läkaren och forskaren Judah Folkman etablerade 1971 att cancertillväxt var beroende av angiogenes och grundade i princip forskningsfältet kring just nybildning av blodkärl. År 2000 sammanställde de amerikanska cancerforskarna Douglas Hanahan och Robert Weinberg en av de mest citerade forskningsrapporterna ”The hallmarks of cancer”, där angiogenes ansågs vara en av sex karakteristiska cancermarkörer.      

Hur styrs angiogenes?

Angiogenes är en välkontrollerad process med många olika reglerande faktorer där både positiva och negativa signaler styr tillväxten av blodkärl. Det finns exempelvis tillväxtfaktorer som tillsammans med nedbrytande enzymer används för att blodkärlen ska kunna växa och ge sig ut i omgivande vävnad. Tillväxtfaktorerna inkluderar bland annat VEGF (vascular endothelial growth factor) och BFGF (basic fibroblast growth factor) som inducerar celldelning. Cellerna växer ut från existerande kärl där de avknoppas, skapar håligheter och förlängs för att slutligen bli en del av cirkulationssystemet.   

Vid cancer

Angiogenes är en viktig process vid cancerutveckling för att öka mängden syre och andra näringsämnen via ökat blodflöde. Tillväxtfaktorer utsöndras av tumörcellerna för att inducera kärltillväxt för att tillåta cancerutveckling. Till skillnad från normala blodkärl, så är blodkärlen som bildas runt en tumör är oregelbundna och uttänjda. Många tror även att blodkärlen används för att utsöndra de biprodukter som skapas när celler delar sig i hög hastighet. Även vid metastasering så används de nybildade blodkärlen. När cancercellerna väl metastaserat till ett annat organ så krävs näring, syre och en väg för att bli av med restprodukter vilket också sker via angiogenes.

Angiogenes

Cancerläkemedel

Angiogeneshämmare har varit ett eftertraktat forskningsområde för att förhindra metastasering och blockera tillförsel av näringsämnen till cancertumören. Många hämmare mot blodkärlsbildning går mot tillväxtfaktorn VEGF, som då blockerar dess aktivitet som pådrivare av blodkärlstillväxt. Även andra proteiner i signaleringsvägen kan blockeras. Ofta måste angiogeneshämmare kombineras med andra läkemedel för att ge bra resultat. Dock ger  angiogeneshämmarna biverkningar såsom blödningar, blodproppar som kan ge stroke eller hjärtattacker, högt blodtryck, trötthet, minskad sårläkning, diarré och proteiner i urin.