Positivt resultat för cancerläkemedel

Idag presenterar Astrazeneca sina resultat från studien AURA3.


Behandlingen med läkemedlet Tagrisso ledde till en förlängd överlevnad med nästan sex månader jämfört med cytostatikabehandling.

Tagrisso beskrivs som ett målinriktat cancerläkemedel som innehåller den aktiva substansen osimertinib som tillhör cancerläkemedelsklassen proteinkinashämmare.

Resultaten från fas lll-studien AURA3 var den första i sitt slag och stödjer att Tagrisso kan bli standard vid andra linjens behandling av patienter med en särskild slags icke småcellig lungcancer.

I ett pressmeddelande berättar Ronny Ögman, överläkare på Lung- och allergikliniken vid Skånes Universitetssjukhus och huvudprövare i Sverige för den aktuella studien om resultaten.

– De visar att osimertinib är effektivare och bättre tolererad i en direkt jämförelse med cytostatika, som tidigare utgjort standardbehandling för denna patientgrupp. Osimertinib bör därför ses som standardbehandling till patienter med lungcancer där EGFR-mutation påvisats och där patienten utvecklat T790M resistensmutation under pågående behandling med förstahandsmedlen.,

Hos de patienter med metastaser i centrala nervsystemet visade resultaten att 34 procent av dessa även hade betydligt bättre progressionsfri överlevnad* vid behandling med osimertinib jämfört med de som behandlades med dubbel platiumbaserad cytostatikabehandling, 8,5 månader jämfört med 4,2 månader.

* Progressionsfri överlevnad innebär att patienterna lever längre utan att sjukdomstillståndet förvärras under tiden.