Njurcancer

En cancertumör i en njure kallas för njurcancer. Det finns olika former av njurcancer, och det är sällsynt att båda njurarna drabbas. Det finns goda chanser att bli frisk om man upptäcker tumören tidigt. I annat fall går behandlingen ut på att bromsa sjukdomen.


Digitalbild av njurar och cancertumör

Vid njurcancer har en cancertumör bildas i en njure.

Njurarna är kroppens reningsverk. De två bönformade organen renar kroppen från olika ämnen, så kallade restprodukter. Det är i njurarna som urin bildas. Restprodukterna lämnar kroppen genom urinen.  

Cancertumör i njuren

En cancertumör i någon av njurarna kallas för njurcancer. Enstaka tumörceller kan sedan bryta sig loss från tumören och sprida sig till andra delar av kroppen och bilda dottertumörer, metastaser. Oftast sprider sig tumörcellerna till lungorna, men kan även sprida sig till levern, hjärnan eller skelettet.

Det är sällsynt att cancer uppstår i båda njurarna.

Sjukdomen delas in i fyra olika stadier, stadie 1-4, och beskriver hur framskriden cancern är.

Symtom

Många med njurcancer känner inte av några symtom när de får sin diagnos. Oftast upptäcker man sjukdomen av en slump när man undersöks för något annat. 

De som märker av sjukdomen kan få ett eller några av följande symtom:

 • Knöl i magen
 • Blod i urinen
 • Feber
 • Har ont i ena sidan av ryggen
 • Går ner i vikt utan förändrade vanor
 • Minskad aptit

Vissa har feber länge eller är ovanligt trötta. Dessa symtom behöver inte betyda njurcancer; något annat kan ligga bakom.

Orsaker

Genetiska förändringar, mutationer, leder till att njurcellerna delar på sig oavbrutet. En ansamling av celler kallas för tumör, som i sin tur kan börja växa in i andra vävnader och organ. Om enstaka tumörceller bryter sig loss kan de sprida sig och bilda dottertumörer i andra delar av kroppen.

Riskfaktorer

 • Ålder. Cancer är en ålderssjukdom och risken ökar med åldern.
 • Rökning. Påverkar inte bara lungorna, men även njurarna. Risken minskar om du slutar röka.
 • Övervikt. Personer som är överviktiga löper större risk att utveckla cancer i njurarna jämfört med normalviktiga.
 • Njurdialys. Njurdialys för att behandla kronisk njursvikt ökar risken för cancer.
 • Ärftlighet. Har någon i din familj njurcancer är risken större att du utvecklar sjukdomen.

När bör du söka vård?

Du bör kontakta vårcentralen om du har symtom som kan tyda på njurcancer.

Behandling

Upptäcker man tumören tidigt, innan den spridit sig till andra delar av kroppen, går det att ta bort den. Vanligtvis sker det genom operation. Ibland behöver man ingen behandling alls.

Operation

Vid en operation tar man bort en del av njuren. Hur stor del man tar bort beror på tumörens storlek. I vissa fall måste man ta bort hela njuren

Operationen sker under narkos eller ryggbedövning. Tumören tas sedan bort med så kallad titthålskirurgi. Titthålskirurgi skiljer sig från öppenkirurgi eftersom operationen sker genom ett litet hål istället för ett snitt.  Dock sker en del operationer med ett snitt i magen. Hela operationen tar mellan två till tre timmar. 

Efter operationen

Du kommer att behöva en urinkateter i två till tre dagar efter operationen. Dessutom kommer du ha en liten slang i operationssåret för att leda bort blod och sårvätska. 

Efter operation, ibland samma dag, kan du vara på benen igen och röra på dig. Personalen hjälper dig med detta.

Du får lämna sjukhuset två till sex dagar efter operationen. I samband med att du åker hem igen får du recept på läkemedel som kan lindra eventuell smärta. 

Operationen innebär att du behöver vara sjukskriven i två till sex veckor, men du kan i övrigt leva normalt.

Om tumören spridit sig

Har tumören spridit sig till andra delar av kroppen är det svårare att bli av med den. Målet med behandlingen blir istället att bromsa och lindra sjukdomen. 

Det finns olika typer av behandlingar. Du kan få en eller en kombination av flera behandlingsformer.

Läkemedel 

Det finns två typer av läkemedel. Ena typen kallas för immunterapi och hjälper immunförsvaret att bekämpa cancern. Immunstärkande läkemedel leder till att cancern krymper eller till och med försvinner.

Målinriktade läkemedel verkar på cancercellerna. De gör att cancercellerna inte kan växa och dela på sig. 

Operation eller strålbehandling

Dottertumörer kan tas bort med operation eller strålbehandling. Detta bromsar och lindrar sjukdomen. I en del fall kan båda behandlingarna kombineras för bättre effekt. 

Embolisering

Embolisering innebär att blodtillförseln till tumören stängs av. Då cancertumörer är beroende av blodtillförsel för att växa, kan embolisering leda till att cancertumören krymper. Embolisering är ett alternativ om det inte går att operera.

Att leva med njurcancer

Du kommer att få göra flera återbesök efter behandlingen. Återbesöken är tätare i början men blir glesare ju längre tiden går.

 • Leva med en njure
 • Njursvikt
 • Trötthet
 • Tankar och känslor

Leva med en njure

Du klarar dig att leva med en njure. Dock behöver du vara extra försiktig med läkemedel som kan påverka den kvarvarande njuren.

Njursvikt

En del personer med njurcancer drabbas av kronisk njursvikt.

Trötthet

Du är vanligt att bli trött av cancer och behandlingen du får. När du är sjuk sker omställningar i kroppen som gör att du känner dig trött. Biverkningar från läkemedel kan också göra dig trött.

Jobbiga tankar och känslor

Cancer påverkar dig känslomässigt. En del klarar av att hantera jobbiga tankar och känslor medan andra behöver hjälp. Sjukvården kan erbjuda dig samtalsstöd, läkemedel och olika råd och tips. Läs mer om vilken hjälp du kan få.