Vad är immunterapin CAR-T?

CAR-T är en ny typ av immunterapi där vita blodkroppar (T-celler) tas ut från patienten, modifieras genetiskt och förs tillbaka in i patienten där de specifikt attackerar och dödar blodcancerceller. Behandlingen har främst rekommenderats för akut lymfatisk leukemi (ALL) och diffust storcelligt B-cellslymfom.


CAR-T-terapier är en ny typ av immunterapi där patientens egna vita blodkroppar tas ut från kroppen och modifieras genetiskt. Den modifierade genen får de vita blodkropparna att känna igen blodcancerceller och när de sedan förs tillbaka till patienten hittar de och dödar just cancercellerna. 

Den nya immunterapin CAR-T är ett stort genombrott inom blodcancerbehandling och har gett alternativ för patienter som tidigare inte haft några. Dock finns det en mycket allvarlig biverkan med CAR-T-behandling där en okontrollerad frisättning av inflammatoriska ämnen startar, kallade cytokiner, som i värsta fall kan ge en livshotande systemisk inflammation eller hjärninflammation. Den här reaktionen kallas för en cytokinstorm. Då mycket svårt sjuka patienter med akut lymfatisk leukemi (ALL) i princip blivit cancerfria efter CAR-T-behandling, så kommer det vara en stor utmaning för sjukvården att hantera de livshotande biverkningarna.    

I EU och USA finns två godkända CAR-T-behandlingar. En tredje CAR-T-terapi håller på att utvecklas, med en förhoppning om färre allvarliga biverkningar. Alla patienter svarar tyvärr inte på den här typen av behandling, men de patienter som svarar får ofta ihållande resultat. Behandlingen kommer att vara väldigt dyr och därför måste patienter prioriteras. I Sverige krävs godkännande av rådet för nya terapier (NT-rådet) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), som ger rekommendationer till landets regioner om användning av läkemedel på sjukhus, innan behandlingen kan ges utanför studieprotokoll.   

Läs mer i följande vetenskapliga artiklar:

Chimeric Antigen Receptor T cells for Sustained Remissions in Leukemia 

CAR T cell therapy: inroads to response and resistance