Hoppande gener driver på cancertillväxten

Forskare har identifierat 129 gener som ”hoppar” till andra delar i arvsmassan och aktiverar närliggande gener som driver på cancertillväxten, visar forskning Washingtons universitet i USA. De nya rönen ökar forskarnas förståelse för cancerutveckling och ger hopp om att hitta nya sätt att stoppa cancer.

3D modell av DNA-molekyl


Utveckling av cancer beror till stor del av förändringar i vår arvsmassa, DNAt. Antingen förändras DNA sekvensen (mutationer) eller så kan DNA-molekylen märkas med kemiska föreningar. I båda fallen påverkas arvsmassans egenskaper, och det kan i sin tur leda till cancerutveckling.

Hoppande gener förändrar arvsmassan

Forskare i USA har nu studerat närmare ett tredje sätt – ”hoppande” gener, eller transposoner som de egentligen heter.

Transposoner är gener som kan flytta från en plats till en annan i DNA-molekylen. Det ger DNA-mokeylen nya egenskaper, på gott och ont. I värsta fall kan den hoppande genen hamna bredvid en cancergen – och aktivera den.

129 hoppande gener identifierade

I den aktuella studien analyserade forskarna 7769 tumörprover från 15 olika cancertyper. Man hittade 129 gener som förflyttat sig från sin ursprungliga position i arvsmassan. Dessa 129 hoppande gener visade sig även kunna driva på cancertillväxten genom att påverka 106 olika cancergener.

Finns i aggressiva tumörer

En kritisk upptäckt var att de hoppande generna fanns i många olika cancertyper, men att deras närvaro och inflytande på cancerutveckling skiljde sig.

Forskarna fann att 12% av glioblastomproverna hade åtminstone en hoppande gen, medan siffran för skivepitelcancer i lungorna var 87%.

Dessutom hade generna större inflytande i aggressiva tumörer, vilket föranledde forskarna att tro att hoppande gener spelar en större roll i cancer än vad man tidigare trott.

– Hoppande gener är mer viktiga i vissa cancertyper än andra, men i genomsnitt fann vi minst en hoppande gen som aktiverar en cancergen i hälften av alla tumörprover vi analyserade, säger Ting Wang, professor vid Washingtons universitet, i ett pressmeddelande.

Nya sätt att bekämpa cancer

Forskningsresultaten öppnar för nya möjligheter att bekämpa cancer. Dels genom nya läkemedel, men det kommer även hjälpa läkare att avgöra vilken typ av behandling en cancerpatient bör få.