Wilms tumör

Wilms tumör, eller nefroblastom, är en elakartad njurtumör, som framförallt drabbar barn mellan ett och fem år. Ungefär 10-15 barn drabbas av Wilms tumör varje år i Sverige, vilket är cirka 6 procent av all barncancer. Namnet Wilms tumör kommer ifrån den tyska kirurgen Max Wilms, som år 1899 identifierade sjukdomen.


Vad är Wilms tumör?

Wilms tumör är den vanligaste typen av cancer i njurarna. Främst drabbas barn som är yngre än sex år, medan cancerformen är ovanlig bland spädbarn och äldre barn. Wilms tumör ger sällan några tydliga symptom, men ibland upptäcks en knöl eller svullnad på barnets mage som är smärtfri men blir kvar. Bristen på symptom leder ofta till att cancern hittas sent. 

För att diagnostisera Wilms tumör utförs oftast bara ett ultraljud av magen, men även en datortomografi eller magnetkameraundersökning kan krävas. Båda njurarna ska undersökas, men det är dock ovanligt att båda sidorna drabbats samt att tumören spridits till andra organ.  

Behandling 

För att behandla Wilms tumör så startas ofta en cytostatikakur i fyra till sex veckor, för att minska tumörstorleken inför en operation. Om bara en njure är drabbad, tas hela njuren bort. Lymfkörtlar kring njuren tas även bort för undersökning. Om båda njurarna är drabbade, opereras ungefär hälften av njurarna bort för att bevara njurarnas funktion. Vid vissa tillfällen blir njurfunktionen för låg och då krävs dialys eller, i bästa fall, en njurtransplantation.    

Beroende på vilken typ av Wilms tumör som patienten lider av och vilket stadium cancern befinner sig i fastställer hur lång behandlingen med cytostatika blir, ofta varierar den mellan en och nio månader. Det är ovanligt med strålterapi i behandlingen, men ibland ges strålning mot området som varit cancerdrabbat.

Uppföljning

Efter behandlingen följs barnen upp under flera år med hjälp av ultraljud av njuren/njurvävnaden som är kvar, kontroller av njurfunktion samt röntgen av lungorna för att utläsa eventuella metastaser. Då behandlingen vid Wilms tumör är relativt lindrig, så får patienterna sällan sena bieffekter. Vid återbesöken kontrolleras även hur barnet utvecklas efter behandlingen. 

Idag överlever mer än 90 procent av barn med Wilms tumör. I ungefär 20 procent av fallen har tumören spridit sig till lungorna. Då krävs en mer intensiv behandling, men prognosen påverkas inte särskilt mycket. Om cancern kategoriserats som högrisk botas cirka 75 procent av patienterna.