Cancerkännetecken

För tjugo år sedan publicerades en artikel kallad ”The hallmarks of cancer” där två amerikanska cancerforskare, Douglas Hanahan och Robert Weinberg, listade sex olika karakteristiska egenskaper som kännetecknar cancer. Här går vi igenom dem.


Bakgrund

I januari år 2000 så släppte de två cancerforskarna Douglas Hanahan och Robert Weinberg en numera klassisk forskningsartikel som sammanfattade sex olika drag som kännetecknar cancer jämfört med normal vävnad. Artikeln följdes upp 2011 av samma författare, som även den blev otroligt omtalad och citerad. Här går vi igenom de sex kriterierna som definierar cancer.

Cancerceller kan:

  1. Stimulera sin egen tillväxt
  2. Motstå signaler som stoppar tillväxt
  3. Undvika celldöd
  4. Dela sig obegränsat antal gånger
  5. Stimulera tillväxten av blodkärl för mer näring
  6. Invadera och metastasera vävnad i kroppen

Kännetecken för cancer (blå text är uppdaterade faktorer)

Stimulera tillväxt

Normala celler som ska dela sig kräver så kallade externa signaler, vilket inkluderar tillväxtfaktorer, hormoner och andra molekyler. Cancerceller står istället för sin egen tillväxt, antingen genom att producera molekylerna självmant, aktivera signaleringsvägar som svarar på tillväxtsignaler eller stänga av signaleringsvägar som normalt bromsar svaret på överdriven tillväxt. Därmed växer cancerceller mycket och delar sig snabbt.  

Motstå stoppsignaler

Cancerceller är ofta resistenta mot signaler som medför hämning av tillväxt, där signalerna ofta kommer från grannceller. Celler har normalt proteiner som kallas för tumörsuppressorgener, vilka ser till att cellen är redo att dela sig när det är dags. I cancerceller är dessa proteiner förändrade så att de inte kan förhindra celldelning, även när cellen bär på många elakartade förändringar. Cancerceller är inte reglerade av avgränsad yta, vilket normala celler är. Normala celler växer tills de blir inhiberade av omkringliggande vävnad, medan cancerceller växer och delar på sig oavsett om ytan runtom är liten.   

Undvika celldöd

Apoptos är ett ord som beskriver programmerad celldöd, vilket är ett kontrollerat program som sätts igång om en cell blivit skadad. Detta är en otroligt viktig process för organismens tillväxt samt utveckling och initieras när celler är skadade. Cancerceller ignorerar denna mekanism, så även om cellerna är skadade så dör de inte. Cancerceller kan även öka uttrycket av proteiner som normalt motverkar celldöd, vilket då förhindrar att cellerna dör. 

Obegränsad celldelning

Normalt sett kan celler inte dela sig ett obegränsat antal gånger utan stannar upp eller dör efter 60-70 dubbleringar. Detta styrs av längden på ändstrukturerna på våra kromosomer kallade telomerer. På grund av specifika processer då DNA:t ska dubbleras inför en celldelning, så förkortas kromosomerna vid varje delning vilket leder till att cellerna stannar upp eller går in i celldöd. Cancerceller har istället aktiverat enzymet som förlänger telomererna, vilket gör att de kan dela sig obegränsat antal gånger.

Stimulera nybildning av blodkärl

För att överleva måste celler ha blodkärl nära inpå för att få tillräckliga mängder syre. Cancerceller kan själva reglera nybildningen av blodkärl genom att öka faktorer som bidrar till kärlproduktion och hämma de som har negativ inverkan i en process som kallas för angiogenes.

Metastaser

Cancerceller har även möjlighet att sprida sig och invadera andra vävnader. När cancerceller metastaserar så invaderar de först celler som finns i den direkt kringliggande vävnaden för att sedan ta sig ut i lymf- eller blodcirkulationen och senare börja dela sig i en ny vävnad.

Nytillägg

I studien som publicerades 2011 så hade fyra faktorer lagts till (blå textfärg i bilden). Dessa inkluderar att cancerceller förändrar sin energiförbrukning, undviker immunförsvarets skyddande effekt, delar sig trots att de har genetiska förändringar och är drabbade av inflammation. 

Kritik som har riktats mot studien menar att endast metastasering skiljer en godartad tumör från en elakartad tumör, medan de andra faktorerna även kan beskriva en benign tumör. I vilket fall har artikeln sammanfattat viktiga egenskaper som tumörceller innehar och inspirerat många forskare.