✕ Stäng

Behandling av lungcancer

Det finns olika typer av behandling mot lungcancer. Operation är dock förstahandsalternativet och är den metod som botar flest patienter.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 27 augusti 2019

Behandling

En man behandlas med strålning mot sin lungcancer.

Operation är en vanlig behandling

De flesta typerna av lungcancer går att opereras, det finns dock undantag. Operationen ser ut på olika sätt beroende på tumörens storlek och var den sitter. Om cancern bara finns i en begränsad del av lungan kan bara den delen av lungan opereras bort. Om cancer finns i hela lungan opereras hela lungan bort. Detta under förutsättningarna att bara ena lungan är drabbad av cancer.

Operationen tar fyra till sju timmar och efteråt får patienten vårdas på sjukhus i en vecka. Personen kan behöva vara sjukskriven i några veckor från jobbet och kan uppleva en viss andfåddhet vilket kommer att lindras med tiden.

Om tumören är för stor för att opereras bort kan strålning och/eller cytostatika krympa tumören så att den går att operera bort. I vissa fall kan strålning och/eller cytostatika helt ta bort tumören.

Strålning – när operation inte är möjlig

Strålning är ett bra alternativ för de som av något skäl inte kan göra en operation. Exempelvis om allmäntillståndet är dåligt. Strålning kan bota cancer, både ensam och/eller tillsammans med cytostatikabehandling.

I vissa fall kan strålning ges efter en operation om operationen inte tog bort all cancer.

Strålning ges oftast en gång om dagen varje vardag i fyra till sex veckor, men strålning i högre doser krävs om behandlingen sker i botande syfte utan operation.

Cytostatika – vid spridning eller kirurgi

Cytostatikabehandling kan ges efter en operation i förebyggande syfte om några cancerceller skulle finnas kvar. Cytostatika ges också om cancern har spridit sig i kroppen. Läkemedlet förs nämligen ut i blodet och kan nå de flesta cancerceller.

Om sjukdomen har spridit sig till den gränsen att cancern inte går att bota förlänger cytostatikabehandling livet för de med lungcancer.

Tabletter mot cancer

Icke-småcellig lungcancer kan behandlas med signalhämmande läkemedel. Detta är en ganska ny behandling som har visat positiva resultat för de som har cancertumörer där EGFR-molykelen är förändrad. Därför sker alltid en analys av EGFR innan behandling. Läkemedlet tas i tablettform och innehåller EGFR-tyrosinkinashämmare.

Det finns ett ännu nyare läkemedel som kan bota en specifik form av icke-småcellig lungcancer. Detta läkemedel är ALK-hämmare och hämmar en annan signalväg i tumören. Därför är det viktigt att analysera tumören innan behandling för att se om denna signalväg som medicinen hämmar finns i tumören.  

Antikroppar i sent upptäckt skede

Om den icke-småcelliga lungcancern upptäcks i ett sent skede finns det möjlighet att behandla tumören med antikroppar mot tumörens kärlnybildning.

Ofta ges antikroppar tillsammans med cytostatikabehandling i dropp.

Prognos vid lungcancer

Lungcancer är en av de cancerformer som har sämst prognos. Detta beror på att lungcancer oftast drabbar äldre människor samt att lungcancer ofta finns tillsammans med annan sjukdom så som KOL.

Enligt Cancerfonden så lever ungefär 17 procent av alla som drabbats av lungcancer efter fem år. Efter tio år så lever elva procent.

Det skiljer sig dock mellan könen, där kvinnor har en högre chans till överlevnad.

Den relativa överlevnaden för kvinnor är 19,4 procent efter fem år. Och efter tio år 13,7 procent.

Hos män är den relativa överlevnaden 13,6 procent efter fem år. Och efter tio år 9,2 procent.